Holiday Palace เล่นไฮโล Holiday Palace แทงไฮโล Holiday Palace

Holiday Palace เล่นไฮโล Holiday Palace แทงไฮโล Holiday Palace แทงไฮโลมือถือ แอพไฮโล Holiday Palace แอพแทงไฮโล สูตรแทงไฮโลออนไลน์ สูตรแทงไฮโล สูตรเล่นไฮโลออนไลน์ สูตรเล่นไฮโล Holiday Palace

ของ Heelys ทำให้ Heelys ไม่สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ได้สำเร็จ และปัจจัยเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ Heelys ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในรายงานประจำปีของ Heelys ในแบบฟอร์ม 10- เค นักลงทุน นักล

งทุนที่มีศักยภาพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าว

ประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา การพึ่งพาผู้ผลิตอิสระ Heelys อาจไม่สามารถแนะนำประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สำเร็จ และปัจจัยเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกส

ารที่ Heelys ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในรายงานประจำปีของ Heelys ในแบบฟอร์ม 10-K นักลงทุน นักลงทุนที่มีศักยภาพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอ

นาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้

อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา การพึ่งพาผู้ผลิตอิสระ Heelys อาจไม่สามารถแนะนำประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สำเร็จ และปัจจัยเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ Heelys ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในรายงานประจำปีของ

Heelys ในแบบฟอร์ม 10-K นักลงทุน นักลงทุนที่มีศักยภาพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ที่จัดทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา Heelys อาจไม่สามารถแนะนำหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สำเร็จ และปัจจัยเพิ่มเติมซึ่งมีรา

ยละเอียดอยู่ในเอกสารที่ Heelys ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในรายงานประจำปีของ Heelys ในแบบฟอร์ม 10-K นักลงทุน นักลงทุนที่มีศักยภาพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความที่มีลักษณ

ะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่

าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา Heelys อาจไม่สามารถแนะนำหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สำเร็จ และปัจจัยเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ Heelys ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในรายงานประจำปีของ

Heelys ในแบบฟอร์ม 10-K นักลงทุน นักลงทุนที่มีศักยภาพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัด

ทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา และปัจจัยเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ Heelys ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในรายงานประจำปีของ Heelys ในแบบฟอร์ม 10-K นักลงทุน นักลงทุนที่มีศักยภาพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มี

ลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา และปัจจัย

เพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ Heelys ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่ในรายง

านประจำปีของ Heelys ในแบบฟอร์ม 10-K นักลงทุน นักลงทุนที่มีศักยภาพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์

เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K. นักลงทุน นักลงทุนที่มีศักยภ

าพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพัน

ธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K. นักลงทุน นักลงทุนที่มีศักยภาพ และผู้อ่านอื่น ๆ ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อคว

ามที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากเกินไป แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Heelys ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมาFOX Sports Southwest จะเป็นเจ้าภาพการประชุม Black History Month Town Hall กับ SMU Legend Jerry LeVias
นักกีฬาทุนผิวดำคนแรกใน SWC เป็นผู้นำการอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญทางสังคมของการทำลายกำแพงสีในปี 2509

Town Hall Forum จะถ่ายทอดสดทางเว็บวันที่ 28 ก.พ. ทาง FoxSportsSouthwest.com; FSSW Television Highlighting Discussion พิเศษที่จะเปิดตัวในวันที่ 14 มีนาคมนิตยสาร Newsweek

การตลาดเพื่อการประชุมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและการบริการของชาวลาติน17 กุมภาพันธ์ 2554 16:04 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก–( BUSINESS WIRE ) —LatinVision Mediaซึ่งเป็นผู้ดำเนินการพอร์ทัลธุรกิจที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกและลาตินอเมริกา เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารในบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประกาศในวันนี้ว่าการประชุม Marketing to Latinos Conference Series ประจำปี 2554 มุ่งเป้าไปที่ ช่วยให้นักการตลาดเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคและธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก

“การตลาดสู่การประชุมการเดินทางการท่องเที่ยวและการบริการของชาวลาติน”ทวีตนี้ด้วยความร่วมมือกับ Business Wire, Business Wire LatinoWire และ NetStairs นั้นLatinVision Mediaจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเฉพาะอุตสาหกรรม 4 เซสชัน โดยเริ่มด้วย “การประชุมMarketing to Latinos Travel, Tourism and Hospitality Conference ” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ในนครนิวยอร์ก เซส ชั่นอื่นๆ ได้แก่Sports , LatinasและBanking/Finance

“ผลการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2553 จะยืนยันว่าตลาดฮิสแปนิกของสหรัฐฯ เป็นตลาดที่น่าดึงดูดที่สุดสำหรับผู้ลงโฆษณาและนักการตลาดที่มีกำลังซื้อสูงกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์” คาร์ลอส Holiday Palace วาสซัลโล ซีอีโอของ LatinVision Media กล่าว “การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดฮิสแปนิกในฐานะกลุ่มธุรกิจกำลังเปลี่ยนกฎที่บังคับให้นักการตลาดต้องเปลี่ยนแนวทาง กลยุทธ์ และกลวิธี หากพวกเขาต้องการรักษาส่วนแบ่งในธุรกิจ วิธีการที่ใช้เมื่อ 10 ปีที่แล้วไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปและไม่มีประสิทธิผล นี่เป็นฉบับซีรีส์ที่สองของเรา ในปีนี้จุดสนใจหลักจะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และวิธีที่บริษัทและบุคคลต่างๆ สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อดึงดูดผู้ชมกลุ่มนี้ในลักษณะเชิงรุก โต้ตอบ และไม่เหมือนใคร”

ชุดการประชุมจะประกอบด้วยแผงและการนำเสนอในช่วงเช้าและหลังเลิกงานในตอนเย็นสำหรับการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนแบบตัวต่อตัว เช่นเดียวกับ งาน LatinVision ทั้งหมดมีเว็บไซต์เฉพาะสำหรับแต่ละงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถค้นหาข้อมูลโดยละเอียด รวมถึงกำหนดการประชุม การลงทะเบียน โปรแกรม และรายละเอียดอื่นๆ การประชุมแต่ละครั้งจะถูกสตรีมสดและสร้างโปรไฟล์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก และกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจจะตามมาในช่วงบ่าย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม ลงทะเบียนและสนับสนุน: www.latinvision.com/conference/travel และwww.latinvision.com/conference/travel/mediakit.pdf

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2011 Conferences Series: www.latinvision.com/marketingเกี่ยวกับลาตินวิชั่นมีเดีย

LatinVision Media, Inc.ซึ่งเป็นบริษัทในนิวยอร์ก เป็นผู้จัดงานการประชุมและกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจระดับแนวหน้า โดยรวบรวมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกและละตินอเมริกาเกี่ยวกับบิสิเนสไวร์

Business Wire บริษัทในเครือBerkshire Hathawayฉลองครบรอบ 50 ปีในปี 2554 ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบ. ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์พึ่งพา Business Wire สำหรับการเข้าถึงตลาดในวงกว้างและตามเป้าหมาย บริการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกหลายสิบประเทศในยุโรป Business Wire จัดการการติดแท็ก XBRL การจัดรูปแบบเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารตามข้อบังคับใน EDGAR, SEDAR และระบบอื่นๆ Business Wire ให้บริการโฮสติ้งและการผสานรวมห้องข่าว

ออนไลน์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา การเผยแพร่ผ่านมือถือ และการวัดผลโดยละเอียดในทุกข่าวประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มการจัดส่ง NX ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของบริษัทให้การโพสต์เนื้อหาของ Business Wire แบบเต็มพร้อมกันไปยังระบบข่าวและเว็บไซต์ในแทบทุกประเทศหรือทุกภาษา

ด้วยสำนักงาน 32 แห่งทั่วโลก ตราสัญลักษณ์การบริการของ Business Wire ถูกกำหนดโดยบริการในท้องถิ่นควบคู่กับการเข้าถึงทั่วโลก ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมที่BusinessWire.com และ บล็อกBusinessWired ติดตามการอัปเดตบน Twitter: @businesswire หรือบนFacebook แกลเลอรีรูปภาพ/มัลติมีเดียมีให้ที่นี่เกี่ยวกับNetStairs.com

NetStairs ? ฉลองครบรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2000 บริษัทได้บุกเบิกและสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มสื่อมาตรฐานแบบเปิดสำหรับหน่วยงานโฆษณา แบรนด์ระดับโลก ผู้เผยแพร่ สถานีโทรทัศน์ ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง ผู้โปรโมตกิจกรรม ผู้รวบรวมเนื้อหา และองค์กรต่างๆ ด้วย CMS Web 2.0 / Web 3.0 ที่ค้นหาโซลูชัน ในฐานะผู้เปิดใช้งานการส่งสื่ออัจฉริยะ แพลตฟอร์ม NetStairs ตั้งอยู่บนมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยเน้นที่โปรโตคอลแบบอินเทอร์แอคทีฟ สด ออนดีมานด์ และสตรีมมิ่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.netstairs.com

หมายเหตุการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP กับมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เปรียบเทียบได้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าข้อมูลแบบ non-GAAP ให้ข้อมูลเสริมที่มีความหมายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวบางอย่างที่อาจไม่ได้บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานของธุร

กิจหลัก Rogers เชื่อว่าข้อมูลเพิ่มเติมทางการเงินนี้มีประโยชน์ต่อผู้บริหารและนักลงทุนในการประเมินผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทในอดีต และเมื่อมีการวางแผน คาดการณ์ และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคตการกระทบยอดของ GAAP กับกำไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP สำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2010 และ 2009

การวิจัยและการตลาด: ตลาดสินค้าและอุปกรณ์กีฬาในสหรัฐอเมริกา – การวิเคราะห์ PEST Framework17 กุมภาพันธ์ 2554 15:43 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออดับลิน–( BUSINESS WIRE )– Research and Markets

(http://www.researchandmarkets.com/research/620256/sporting_goods_e ) ได้ประกาศเพิ่มรายงาน “Sporting Goods & Equipments Market in the US – PEST Framework Analysis” ต่อเครื่องบูชาของพวกเขา

“ตลาดสินค้าและอุปกรณ์กีฬาในสหรัฐอเมริกา – การวิเคราะห์ PEST Framework”ทวีตนี้ส่วนงานหลักของอุตสาหกรรมเครื่องกีฬาและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องแต่งกายกีฬา รองเท้ากีฬา และอุปกรณ์กีฬา อุตสาหกรรมนี้รวมถึงบริษัทที่ออกแบบ ผลิต และ/หรือทำการตลาดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา รวมถึงเครื่อง

แต่งกายและอุปกรณ์สำหรับการตกปลา การล่าสัตว์ การเดินป่า กอล์ฟ เทนนิส เบสบอล บาสเก็ตบอล ฟุตบอล จักรยาน โรลเลอร์เบลด สโนว์บอร์ด สเก็ตบอร์ด โต้คลื่น สกีและฮอกกี้ พร้อมสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เล่นสเคป

R’search ของ Aruvian วิเคราะห์ตลาดสินค้าและอุปกรณ์กีฬาในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ PEST Framework Analysis การวิเคราะห์ PEST เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ตัวย่อย่อมาจากประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ การระบุอิทธิพลของศัตรูพืชเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการสรุปสภาพแวดล้อมภายนอกที่ธุรกิจดำเนินธุรกิจ

22 กุมภาพันธ์ 2554 12:36 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกดัลลาส–( BUSINESS WIRE )–FOX Sports Southwest เฉลิมฉลองเดือนแห่งประวัติศาสตร์คนผิวดำในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 19:00 น. CT พร้อมการถ่ายทอดสดทางเว็บของฟอรัมศาลากลางที่ SMU เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 45 ปีของ Jerry ผู้รับช่วงกว้าง SMU ในตำนาน LeVias ทำลายกำแพงสีในการประชุมภาคตะวันตกเฉียงใต้

“ Black History Month Town Hall Forum กับ Jerry LeVias นำเสนอโดย McDonald’s”ทวีตนี“การประชุม Black History Month Town Hall กับ Jerry LeVias ที่นำเสนอโดย McDonald’s” จะรวมถึงการแสดงพิเศษของสารคดี “Jerry LeVias: A Marked Man” ที่ชนะรางวัลของ FOX Sports Southwest และจะตามมาด้วยการอภิปรายที่มี LeVias และอีกหลายเรื่องของเขา เพื่อนร่วมทีม SMU โค้ช ผู้นำพลเมือง และสื่อกีฬาท้องถิ่น

งานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ห้องบอลรูม Umphrey Lee Centre Mack ของ SMU ซึ่งผู้ชมที่เป็นนักเรียน นักกีฬา และผู้นำชุมชนท้องถิ่นของ SMU จะรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมในเว็บแคสต์ฟอรัมแบบโต้ตอบที่ถ่ายทอดสดทาง FoxSportsSouthwest.com รายการพิเศษทางโทรทัศน์ที่มีการตัดต่อสรุปการประชุมจะออกอากาศในวันที่ 14 มีนาคม เวลา 22:00 น. CT ทาง FOX Sports Southwest

นักพากย์กีฬา FOX Sports Southwest ที่ได้รับรางวัลเอ็มมี่ และ Dana Larson ศิษย์เก่า SMU จะเป็นผู้ควบคุมการอภิปราย แผงที่โดดเด่นประกอบด้วย:

Jerry LeViasนักกีฬาทุนผิวดำคนแรกใน SWC ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ College Football Hall of Fame ในปี 2545 ร่วมกับ Hayden Fry โค้ช SMU ของเขา

Mac Whiteกองหลัง SMU ที่ร่วมงานกับ LeVias ในปี 1966 เพื่อนำ Mustangs ไปสู่ตำแหน่ง SWC ครั้งแรกในรอบ 18 ปี ในปีแรกของ LeVias ที่ลงสนามในฐานะนักเรียนปีที่สอง

Chuck Hixsonกองหลังของ SMU ซึ่งเป็นผู้นำประเทศในปี 1968 และร่วมกับ LeVias เพื่อนำ Mustangs ไปสู่ชัยชนะเหนือ Oklahoma ใน Astro-Bluebonnet Bowl

Randy Fryลูกชายคนโตของโค้ช SMU Hayden Fry ผู้ทำลายสายสีการสรรหาใน SWC ด้วยการเซ็นสัญญากับ LeVias เพื่อรับทุนการศึกษา
Jeff Reineboldโค้ชตัวรับ SMU ปัจจุบัน

Roland Parrishประธานและซีอีโอของ National Black McDonald’s Operators Association อดีตกัปตันทีมกรีฑาและสนามที่ Purdue University และผู้นำพลเมืองคนสำคัญของดัลลัส

Jean-Jacques Taylor คอลัมนิสต์กีฬา Dallas Morning Newsที่ได้รับรางวัลฟอรัมดังกล่าวจะนำเสนอ LeVias ที่พูดถึงการต่อสู้ที่พลิกผันและปั่นป่วนในช่วงปลายทศวรรษ 1960 เพื่อรวมฟุตบอลระดับวิทยาลัยในภาคตะวันตกเฉียงใต้ และการเหยียดเชื้อชาติอย่างเปิดเผยที่เขาเผชิญทั้งในและนอกสนามฟุตบอล สมาชิกกลุ่มจะเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติตั้งแต่นั้นมา

LeVias เป็นพนักงานรับวิทยุประจำเรือเดินสมุทรจากเมืองโบมอนต์ รัฐเท็กซัส ได้รับการขนานนามว่าเป็น “แจ็กกี้ โรบินสันแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้” จากผลงานที่โด่งดังในปี 1966 ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายทางเชื้อชาติ

LeVias ได้รับการยอมรับในด้านความเร็วอันน่าทึ่ง ได้รับการคัดเลือกจากทีมชุดใหญ่ All-SWC ถึง 3 สมัย และครองสถิติรับส่วนใหญ่ของลีกมาเกือบสองทศวรรษ เขากลายเป็นหนึ่งในตัวรับที่ยอดเยี่ยมในยุคของเขาด้วยการรับ 155 ครั้งในระยะ 2,275 หลาและ 22 ทัชดาวน์ในอาชีพการงานระดับวิทยาลัยของเขา และยังคงสนุกกับอาชีพ NFL หกปีกับ Houston Oilers และ San Diego Chargers

Amazon.ca และ “Quill & Quire” ประกาศผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัลนวนิยายเรื่องแรกของ Amazon.ca ประจำปี 2010
22 กุมภาพันธ์ 2554 09:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ซีแอตเทิล–( BUSINESS WIRE )– วันนี้ Amazon.ca ( www.amazon.ca ) ประกาศผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัลนวนิยายเรื่องแรกประจำปีครั้งที่ 35 ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมของแคนาดาที่ยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นของนักเขียนนวนิยายที่ตีพิมพ์นวนิยายเรื่องแรกของเขาหรือเธอ ในปี 2010

“Amazon.ca รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนวนิยายเรื่องแรก และมีบทบาทในอาชีพการงานในอนาคตของนักเขียนที่มีพรสวรรค์อย่างไม่น่าเชื่อเหล่านี้”

ทวีตนี้“Amazon.ca รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนวนิยายเรื่องแรก และมีบทบาทในอาชีพในอนาคตของนักเขียนที่มีพรสวรรค์อย่างไม่น่าเชื่อเหล่านี้” จอห์น เนเมธ ผู้อำนวยการของ Amazon.ca กล่าว “ปีนี้ครบรอบ 35 ปี ของงานนี้ ซึ่งทำให้พิเศษยิ่งขึ้น”ผู้ได้รับการเสนอชื่อห้าคนสำหรับรางวัลนวนิยายเรื่องแรกของ Amazon.ca ประจำปี 2010 ซึ่งเรียงตามตัวอักษรของผู้แต่งคือ:

“Ghosted” โดย Shaughnessy Bishop-Stall http://www.amazon.ca/dp/0679314520“การซ้อม” โดย Eleanor Catton http://www.amazon.ca/dp/077101983“Ilustrado” โดย Miguel Syjuco http://www.amazon.ca/dp/067006395“Cool Water” โดย

Dianne Warren http://www.amazon.ca/dp/155468559“Annabel” โดย Kathleen Winter http://www.amazon.ca/dp/088784236ผู้ชนะ

หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:ก. บทสรุปสำหรับผู้บริหารข. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมค. การวิเคราะห์กรอบงานศัตรูพืชง. อภิธานศัพท์Assistia เปิดตัวโครงการ “Associa Supports Kids” (ASK) ทั่วประเทศถาม: การดูแลเด็กให้ปลอดภัยและแข็งแรง

Assistia บริษัทจัดการชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สร้างความแตกต่างในเชิงบวกในชีวิตของเจ้าของบ้านและลูก ๆ ของพวกเขาด้วย Assista Supports Kids (ASK) ASK เป็นวิธีของเราในการสนับสนุนสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กผ่านการศึกษาด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ

ดัลลาส–( BUSINESS WIRE )– วันนี้ Assistiaผู้นำด้านการจัดการสมาคมชุมชน กำลังเปิดตัวโปรแกรม Associates Supports Kids (ASK) ใหม่ Assistia Supports Kids เป็นโปรแกรมมูลค่าเพิ่มสำหรับชาวชุมชน Assistia ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ชุมชนใกล้เคียงตลอดทั้งปี โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยและการออกกำลังกาย

“เด็กหลายพันคนอาศัยและเล่นในชุมชนที่จัดการโดย Associates และเรามีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่าง”ทวีตนี้“เด็กหลายพันคนอาศัยและเล่นในชุมชนที่จัดการโดย Assistia และเรามีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่าง” John Carona ประธานและซีอีโอของ Assist กล่าว “ผ่านโครงการ Associates Supports Kids เรากำลังช่วยปกป้องเด็กๆ ของเราและช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นคนที่รอบรู้”